Ασφάλεια & υγεία

Η "LEVEL UP" παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού, απολύμανσης, απεντόμωσης & μυοκτονίας εργασίες πρασίνου.

Η εταιρία έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008.

Έχουμε καθορίσει μια Πολιτική για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, με την οποία θέτουμε τους στόχους υγείας και ασφάλειας και δεσμευόμαστε για  :

  • Αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών καθώς και των λοιπών αρνητικών επιδράσεων στην υγεία, που σχετίζονται με την εργασία.

  • Συμμόρφωση προς την ισχύουσα Νομοθεσία για την ΥΑΕ και τις λοιπές απαιτήσεις στις οποίες η εταιρία συνεισφέρει.

  • Αναγνώριση της ΥΑΕ ως εσωτερικού μέρους της διοικητικής δομής και της επίδοσης σε θέματα ΥΑΕ ως εσωτερικού μέρους της επιχειρησιακής επίδοσης της εταιρίας.

  • Προσπάθεια για διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ καθώς και υπενθύμιση για την υποχρέωση που έχουν στο να τηρούν όλους τους Ελληνικούς νόμους και κανονισμούς YAE που ισχύουν σε κάθε ιδιαίτερο χώρο εργασίας.

  • Προσπάθεια για διατήρηση της καλής φήμης της εταιρίας που θα μπορούσε να διαταραχτεί εξ΄ αιτίας  κακών εργασιακών ενεργειών των εργαζομένων.

  • Εξασφάλιση ότι η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι είναι ικανοί να υλοποιήσουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που τους ανατέθηκαν στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ.

  • Διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων – ανθρώπινων, χρηματοοικονομικών ή άλλων – για την εγκατάσταση και λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ.

  • Συνεχή βελτίωση της επίδοσης του Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ.

Σκοπός μας είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων τόσο για το προσωπικό μας όσο & για τους υπόλοιπους ανθρώπους στις εγκαταστάσεις που εργαζόμαστε. Η πολιτική Υγείας & Ασφάλειας είναι ένα από τα βασικά αντικείμενα εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων μας.

18001-blue

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Φυσικό Περιβάλλον Ποιότητα »