Φυσικό Περιβάλλον

Η "LEVEL UP" παρέχει υπηρεσίες καθαρισμούαπολύμανσηςαπεντόμωσης & μυοκτονίας & εργασίες πρασίνου, έχοντας ως βασικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που αυτό κινδυνεύει άμεσα από την αλόγιστη χρήση των πόρων του αλλά & από την επικίνδυνη χρήση υλικών που το επιβαρύνουν & το αλλοιώνουν, η εταιρεία μας εφαρμόζει κι έχει πιστοποιήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001. Επιπλέον, φροντίζουμε να ελέγχουμε και να προσαρμόζουμε σε αυτό το επίπεδο όλους τους συνεργάτες μας .

Δεσμευόμαστε μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την πρόληψη της ρύπανσης, τη συμμόρφωση με Νομοθετικές & Κανονιστικές απαιτήσεις και για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Για το σκοπό αυτό η εταιρία έχει καταγράψει τις περιβαλλοντικές πλευρές που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της & έχει θεσπίσει σκοπούς & στόχους για αυτά που έχουν προσδιορισθεί ως σημαντικά.

Η εξασφάλιση της διαρκούς αποτελεσματικότητας & καταλληλότητας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών και ελέγχων τόσο των παραγωγικών διαδικασιών όσο και των προμηθευτών & συνεργατών & μέσω των περιοδικών ανασκοπήσεων.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες και είναι διαθέσιμη στο κοινό.

 14001 blue

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Σύστημα Ποιότητας Ασφάλεια & υγεία »