Ποιότητα

Η "LEVEL UP" παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού, απολύμανσης, απεντόμωσης & μυοκτονίας & εργασίες πρασίνου, με την ίδια συνέπεια σε κάθε χώρο.

Ποιότητα σημαίνει σεβασμός στον πελάτη και εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Διοίκηση και όλο το προσωπικό της εταιρίας δεσμεύεται να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας έγκαιρα, με ακρίβεια και συνέπεια, καλύπτοντας πλήρως τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις για ασφάλεια.

Για να πετύχουμε τα παραπάνω:

  • έχουμε υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008,

  • παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας,

  • καθιερώνουμε στόχους ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε και αξιολογούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω των Διαδικασιών του Συστήματός μας. Παράλληλα παρακολουθούμε, μετράμε και αξιολογούμε τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα, η ασφάλεια προσωπικού, υλικών και υπηρεσιών και η συνεχής καταλληλότητα εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, των παρεχόμενων υπηρεσιών και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, αποτελεί όραμα και δέσμευση της Διοίκησης της εταιρίας μας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται εμπράκτως στην εξασφάλιση ποιότητας μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχει γιατί πιστεύουμε ότι η ποιότητα δημιουργεί αξία αμφίδρομα. Από αυτό πηγάζουν συγκεκριμένες διαδικασίες & στόχοι, στοιχεία που αναθεωρούμε & επικοινωνούμε σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό, με τελικό σκοπό την επίτευξη του μέγιστου επιπέδου ποιότητας στα έργα που εκτελούμε.

9001 blue

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ασφάλεια & υγεία Ίση μεταχείριση »