Κώδικας δεοντολογίας

Στη LEVEL UP έχουμε καθιερώσει αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας που αντικατοπτρίζει τις βασικές αρχές της ανάπτυξής μας. Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας μας πρέπει να συμμορφώνονται με αυτόν τον Κώδικα.

Ποιότητα εργασιών
Η LEVEL UP διασφαλίζει ότι οι όλες οι εργασίες υλοποιούνται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας από καλά εκπαιδευμένο προσωπικό. Η LEVEL UP είναι υπεύθυνη για την τήρηση αυτού του Κώδικα από όλο το προσωπικό της όσον αφορά τις εργασίες που γίνονται στους χώρους των πελατών σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων.


Εξυπηρέτηση πελατών
Η LEVEL UP θεωρεί ότι η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι κορυφαίο θέμα στη λειτουργία της. Για το λόγο αυτό έχει ορίσει συγκεκριμένους υπεύθυνους με συγκεκριμένες αρμοδιότητες που λειτουργούν βάσει ελεγχόμενης διαδικασίας. Για τη διαδικασία αυτή οι πελάτες και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί από τον “Οδηγό Εξυπηρέτησης Πελατών”.

Εταιρική ευθύνη
Η LEVEL UP σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Η εταιρία δεσμεύεται να μειώνει διαρκώς τις δυσμενείς προς το περιβάλλον επιδράσεις της λειτουργίας της.

Ασφάλεια & υγεία στην εργασία
Η LEVEL UP διαθέτει δημοσιοποιημένη Πολιτική για την Ασφάλεια & Υγεία στην εργασία. Το προσωπικό της εταιρίας ακολουθεί όλους τους υφιστάμενους σχετικούς κανονισμούς. Η εταιρία παρακολουθεί τους δείκτες και τα μεγέθη εκείνα που συνεισφέρουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Ασφαλιστική κάλυψη
Η LEVEL UP διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη για την αστική ευθύνη του προσωπικού, του εξοπλισμού & των υλικών που χρησιμοποιούνται στις εργασίες.

Εργασιακά θέματα
Η LEVEL UP ενημερώνεται διαρκώς για όλα τα θέματα που αφορούν εργασιακές πρακτικές & νομοθεσία. Γίνονται προσπάθειες ώστε να εξασφαλίζεται μια ελάχιστη αμοιβή προς κάθε εργαζόμενο και παράλληλα κι άλλες πρόσθετες παροχές. Αναγνωρίζεται η σημαντικότητα άλλων έμμεσων αμοιβών όπως είναι για παράδειγμα η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση ή οι διευκολύνσεις προς τις μονογονεϊκές οικογένειες. 

Η εταιρία σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο κάθε εργαζομένου και προστατεύει όλα τα διαθέσιμα σε αυτήν στοιχεία του.

Συμπεριφορά Εργαζομένων
Οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με το Νόμο. Όπου δεν υφίσταται Νόμος ή κανονισμός σχετικός με κάποια ενέργεια, κάθε εργαζόμενος πρέπει να ενεργεί με υπευθυνότητα και φροντίδα.
Όποτε υπάρχει αμφιβολία, οι εργαζόμενοι πρέπει να απευθύνονται στον προϊστάμενό τους ή σε κάποιον υπεύθυνο της ομάδας. Οι πελάτες, οι συνάδελφοι και οι λοιποί συνεργάτες πρέπει να αντιμετωπίζονται δίκαια και με σεβασμό.

Ποιότητα υλικών & εξοπλισμού
Η LEVEL UP χρησιμοποιεί πάντα υλικά υψηλής ποιότητας και μηχανήματα κατάλληλα συντηρημένα.

Ανταγωνισμός
Η LEVEL UP ανταγωνίζεται ελεύθερα και δίκαια και δεν συμμετέχει σε κανενός είδους συμφωνία για διαμόρφωση τιμών στην αγορά ή άλλου είδους συνεννόηση. Η LEVEL UP δεν εμπλέκεται σε συμφωνίες ή ανταλλαγές πληροφοριών με ανταγωνιστές σε διαγωνισμούς.

Σχέσεις με πελάτες & προμηθευτές
Η LEVEL UP δεν προσεγγίζει στελέχη πελατών ή προμηθευτών εκτός κι αν έχει προηγούμενη συγκατάθεσή τους. Σε περίπτωση λήξης συνεργασίας με πελάτη ή προμηθευτή, αυτή η ρύθμιση ισχύει για 3 μήνες μετά τη λήξη της συνεργασίας.
Η LEVEL UP πληροφορεί πελάτες και προμηθευτές, μέσω των κατάλληλων καναλιών, για τις πρακτικές που ακολουθεί και τους ζητά να λάβουν υπόψη τις αρχές της σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις. Το απόρρητο πελατών & προμηθευτών είναι σεβαστό και τα στοιχεία τους προστατεύονται.
Η LEVEL UP αξιολογεί την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών με βάση κριτήρια ποιότητας, οικονομικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας των εργαζομένων.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Αποστολή & στόχοι Οργάνωση »