Οργάνωση

Η οργάνωση της εταιρίας μας χαρακτηρίζεται από απλότητα & πολλαπλές διόδους επικοινωνίας ανάμεσα στα διάφορα τμήματα, ώστε να εξασφαλίζεται ευελιξία & προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε ανάγκες. Η οργανωτική διάταξη αναπαριστάται στο οργανόγραμμα που ακολουθεί:

οργάνωση level up


 
Η Γενική Διεύθυνση έχει τον γενικό έλεγχο & την αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη στρατηγική της εταιρίας & τις ακολουθούμενες διαδικασίες. Επίσης, παίρνει τις τελικές αποφάσεις για τυχόν προβλήματα ή ανάγκες που προκύψουν.
Η Εξυπηρέτηση πελατών είναι υπεύθυνη για την άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων των πελατών, για την πληροφόρησή τους σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία, καθώς και για την επίλυση τυχόν παραπόνων ή προβλημάτων.

Η Διαχείριση συστημάτων είναι χωρισμένη σε τρία μέρη: το τμήμα Ποιότητας, το τμήμα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία & το τμήμα Περιβάλλοντος, καθένα από τα οποία είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, ανασκόπηση & λήψη αποφάσεων σε θέματα της αρμοδιότητάς του

Η Εμπορική Διεύθυνση έχει αναλάβει την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής ανάπτυξης και είναι υπεύθυνη για την προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία καθώς και για την ενημέρωση και προσέλκυση νέων πελατών. Η Εμπορική Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τίς εμπορικές συμφωνίες της εταιρείας καθώς επίσης και για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού συνεργαζόμενοι στενά με την τεχνική διεύθυνση.

Η Οικονομική Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των απαιτούμενων για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας οικονομικών πόρων.

Η Διεύθυνση Προσωπικού ασχολείται με τα εργατικά θέματα (μισθοδοσία, σχεδιασμό κινήτρων, κλπ) & με την εκπαίδευση του προσωπικού.

Η Τεχνική Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό & την υλοποίηση των εργασιών που αναλαμβάνονται και στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, από τους υπεύθυνους έργων, τους βοηθούς τους & τα τεχνικά συνεργεία.

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Κώδικας δεοντολογίας Ανθρώπινο δυναμικό »