Εποχικό Προσωπικό

Η LEVEL-UP έχει δημιουργήσει οργανωμένη βάση δεδομένων προσωπικού με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες , ώστε  να καλύπτει έκτακτες ανάγκες σε καθορισμένους κλάδους . 

- Ξενοδοχειακοί υπάλληλοι : καμαριέρες – houseman  – υπάλληλοι υποδοχής –τραπεζοκόμοι κλπ.

- Εργάτες : συσκευασίας – διαλογής – φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων –χειριστές μηχανημάτων  κλπ ειδικότητες