Συλλογή και μεταφορά

Η LEVEL-UP ανήκει στις λίγες ιδιωτικές εταιρίες που κατέχουν άδεια για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από αστικά και ημιαστικά κέντρα προς τη χωματερή.